slide layer
slide layer

۲۵ موضوع اساسی در دندانپزشکی

سفری که به کشور مجارستان داشتم با دانشگاه دبرسن آشنا شدم. در این دانشگاه دست نوشته ای به دستم رسید در باره ی علوم پایه ی دندانپزشکی که بیشتر جنبه ی کاربردی دارد. همه ی ما می دانیم رنگ دندان شیری از دندان دایمی سفید تر است و این پرسشی است که بار ها توسط بیماران مطرح شده و پاسخش را جویا می شوند. این کتاب به بسیاری از این نوع پرسش ها که به مبانی دندانپزشکی ارتباط دارد پاسخ اساسی می دهد. این دست نوشته که به زبان انگلیسی بود توسط اینجانب به زبان فارسی برگردانده شد. کتاب فوق الذکر در سال ۱۳۹۲ توسط انتشارات معین چاپ شد.

 

SKMBT_C45091122812360_0008

SKMBT_C45091122812360_0009

SKMBT_C45091122812360_0010 SKMBT_C45091122812360_0011   SKMBT_C45091122812360_0012